Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari, dimecres 22 de maig a les 20:00 h

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 22 de maig de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió ordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 22 de maig  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 de maig de 2019.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació, si s’escau, de la certificació única de les obres corresponents al projecte  “Millora i condicionament de camins municipals d’accés al nucli de sant pere i comalats”

4.- Aprovació, si ‘escau, dels plecs de clàusules administratives particulars reguladores de la contractació de l’obra corresponent al projecte “Ampliació de la capacitat de regulació del dipòsit del cementiri de Copons.

5.- Aprovació, si s’escau, dels plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la contractació de l’obra corresponent a Annex al projecte de Rehabilitació de la rectoria de Copons fase 4a corresponent a les instal·lacions”

6.- Precs i Preguntes.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E