Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 30 de maig de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 9 de maig de 2018.
2.Decrets d’Alcaldia.
3.Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança de tinença d’animals de companyia.
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual de les NNSS de Copons en l’àmbit de la finca “Cal Queta”
5. Aprovació, si s’escau del programa forestal per l’any 2018 “Serra de Rubió”
6. Precs i Preguntes