Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 15 de novembre de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de 2017.
2.- Decrets d’Alcaldia
– Donar compte dels Decrets dictats entre el 26 d’octubre i el 13 de novembre.
– Ratificar, si s’escau, el Decret núm. 131/17 d’aprovació del calendari fiscal.
3.- Aprovació, si s’escau, de la xifra de població resultat de la gestió del padró d’habitants a 1 de gener de 2017.
4.- Aprovació, si s’escau de l’adjudicació definitiva del contracte corresponent a les obres del projecte “Rehabilitació de la rectoria de Copons 3ª fase”.
5.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda econòmica al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia regulador del servei de tècnic compartit de joventut.
6.- Precs i Preguntes.