Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari, dimecres dia 19 de setembre a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 19 de setembre de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2018.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació, si s’escau, de les bases i convocatòria del concurs oposició per promoció interna per a la provisió d’un lloc de treball de l’escala d’administració general, sub-escala administrativa, pertanyent al grup C1, vacant a la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament.

4.- Aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2017

5.- Aprovació, si s’escau, de l’Increment de retribucions al personal de la corporació en compliment de la llei de pressupostos generals de l’estat 2018.

6.- Aprovació extrajudicial de factures de  l’exercici 2017 pendents d’aplicar.

7.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de nul·litat dels acords d’inici d’expedient de contractació i d’adjudicació del contracte de concessió per a la gestió del Bar –Restaurant de la piscina de Copons.

8.- Precs i preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E