Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari, dimecres dia 23 de gener a les 20:00 h

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia  23 de gener de 2019 a les 20:00 hores i que a continuació es transcriu,

“Decret núm. 006/2019.

 En virtut d’allò acordat en la sessió Plenària de data 20 de desembre de 2016 de modificació de l’organització i funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es procedent convocar un ple ordinari per tal de tractar els assumptes proposats per l’Alcaldia.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  i

 Vistos també els articles 80 i ss  del ROF i preceptes concordants.

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió ordinària de lAjuntament Ple pel proper dimecres dia 23 de gener de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2018.
  2. Decrets d’Alcaldia.
  3. Aprovació, si s’escau, de la licitació de la concessió demanial per la gestió, explotació i dinamització del Servei de Bar – Restaurant i d’altres de la piscina de Copons.
  4. Aprovació, si s’escau, del nomenament de funcionari de l’escala d’administració general, sub-escala administrativa, pertanyent al grup C1, vacant a la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament.
  5. Aprovació, si s’escau, de la compatibilitat de les tasques de funcionari de l’escala d’administració general, sub-escala administrativa, pertanyent al grup C1 per tal que pugui prestar serveis en altres administracions locals.
  6. Precs i preguntes.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E