Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 21 de març de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 de febrer de 2018.
  • Decrets d’Alcaldia.
  • Aprovació, si s’escau del conveni marc per la prestació de serveis del catàleg del consell comarcal de l’Anoia.
  • Aprovació, si s’escau de l’annex al conveni marc per la prestació de serveis del catàleg del consell comarcal de l’Anoia
  • Aprovació, si s’escau, de la moció per a la commemoració del dia internacional de les dones.
  • Aprovació, si s’escau, de la moció per la llibertat dels presos polítics.
  • Aprovació, si s’escau, de la moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
  • Aprovació, si s’escau, de les festes locals de caràcter oficial per a l’exercici 2019.
  • Precs i Preguntes