Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Plec de Condicions concurs Bar – Restaurant de la Piscina

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I D’EXPLOTACIÓ QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT , CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DEL BAR-RESTAURANT DE LA PISCINA DE COPONS

 

 

1) OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Aquest contracte té per objecte la gestió, explotació i dinamització del servei de bar-restaurant de la piscina de Copons, situat a la carretera de Folqué a Jorba s/n, del municipi.

 

La descripció del local consta en el plànol adjunt, com annex 1.

 

L’ús del local objecte d’aquest contracte queda restringit exclusivament a allò previst en aquest Plec, sense que en cap cas l’adjudicatari li pugui donar altra finalitat.

 

 

2) NATURALESA JURÍDICA

 

La relació entre l’ajuntament i l’adjudicatari tindrà naturalesa administrativa, i el servei es prestarà en règim de concessió, d’acord amb allò que disposa l’article 259 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 243 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; per tant, el contractista utilitzarà els béns municipals per prestar el servei públic sota la seva responsabilitat i el seu risc, i percebrà, com a retribució, les tarifes de les persones usuàries.

 

El servei és de titularitat municipal i restarà, per tant, sota la direcció i el control de l’ajuntament de Copons, el qual podrà modificar-lo i suprimir-lo, així com exercir les atribucions que li confereix l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

 

 

3) TERMINI

 

1.     L’execució s’iniciarà el dia següent de la formalització del contracte i finalitzarà al cap de cinc anys de la seva signatura.

 

2.     La vigència del present contracte podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, manifestat expressament tres mesos abans de la finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues, fins a un màxim de 24 mesos més.

 

 

4) CÀNON A FAVOR DE L’AJUNTAMENT

 

1.     El cànon a abonar per l’adjudicatari a l’ajuntament es fixa en la quantitat de 500,00 € (cinc-cents euros), mensuals (IVA apart), en pagaments anticipats i mitjançant domiciliació bancària. Aquest cànon serà incrementat anualment amb l’IPC publicat per l’INE i corresponent a l’any anterior.

 

2.     Tanmateix, el cànon que regirà aquest contracte serà el que proposi l’adjudicatari en la seva oferta, si fos superior.

 

Serà causa de resolució automàtica del contracte l’incompliment de l’obligació de pagament del cànon. L’ajuntament, sense perjudici d’aquesta resolució, podrà percebre el cànon vençut mentre no quedin lliures i expedites les instal·lacions i a disposició municipal.

 

 

5) RÈGIM D’EXPLOTACIÓ

 

1.     L’adjudicatari queda facultat per utilitzar el local vinculat a aquest contracte exclusivament per a la finalitat prevista en aquest Plec, així com utilitzar i destinar a aquesta finalitat els béns mobles i elements de propietat municipal existents a l’inici de les prestacions, segons consta en l’inventari adjunt.

 

L’adjudicatari podrà sol·licitar llicència per a la col·locació de vetlladors en l’espai de terrassa assenyalat en el plànol adjunt, durant l’època i en les condicions que en el seu cas s’autoritzin.

 

2.     L’adjudicatari es responsabilitza de l’obertura i tancament del bar-restaurant, ajustant-se a l’horari que s’indica:

 

·        Horari ordinari:

         Temporada de piscina tancada: De dilluns a dijous, i diumenges, de 9 a 22 hores, i divendres i dissabtes de 9 a 24 hores.

         Temporada de piscina oberta: De dilluns a diumenge, de 9 a 24 hores.

         L’adjudicatari podrà incrementar els horaris d’obertura d’acord amb la legislació vigent i amb el vist-i-plau de l’Àrea  municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament.

 

·        Activitats extraordinàries: amb la finalitat de col·laborar en la dinamització de les activitats de les diferents entitats associatives del municipi, bé a demanda de l’adjudicatari, de tercers o de l’ajuntament, les instal·lacions del bar-restaurant podran romandre obertes en actes o esdeveniments extraordinaris celebrats fora de l’horari ordinari, previ el vist-i-plau de l’Ajuntament.

 

·        L’adjudicatari podrà fixar un dia de descans setmanal, exceptuant la temporada de  piscina, (en que el Bar restaurant romandrà tos els dies obert), consensuat amb l’Àrea  municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament, que es decidirà a l’inici del contracte, i el farà constar en un lloc visible de l’establiment.

 

3.     L’Àrea municipal de Serveis Personals coordinarà i determinarà el període de vacances anual del bar-restaurant, que no serà en cap cas superior a quinze dies, i sempre en període en que la piscina estigui tancada.

 

4.     L’expedició de béns de consum quedarà restringida als que siguin autoritzats per a aquest tipus d’establiments.

 

5.     L’activitat quedarà sotmesa a tota la reglamentació que regula aquest tipus d’establiments, no solament pel que respecta als béns de consum, sinó també en el que afecta a l’activitat, emissió de sorolls, instal·lació de maquinària, mobiliari, etc. A tal efecte s’exigirà, amb caràcter previ a la posada en funcionament, informe tècnic municipal acreditatiu del compliment de la referida normativa.

 

6.     Les condicions higiènico-sanitàries dels aliments i altres béns de consum seran les determinades per les reglamentacions tècniques i, en general, per qualsevol normativa aplicable que reguli les condicions de composició, elaboració, emmagatzematge, exposició, conservació, venda, manipulació, etc. dels aliments, així com del personal adscrit al servei.

 

7.     Serà a càrrec exclusiu de l’adjudicatari l’aportació dels mitjans materials, personals i tècnics necessaris per tal d’oferir el servei.

 

 

6) MATERIALS I INSTAL·LACIONS

 

1.     L’adjudicatari està obligat a aportar, amb les despeses al seu càrrec, la vaixella, cristalleria, coberts i altres estris necessaris per prestar el servei de bar-restaurant, i que consten com a annex núm. 2. Aquests estris romandran de propietat de l’adjudicatari i podrà recuperar-los en finalitzar el contracte.

 

2.     L’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari els béns mobles que es detallen en relació adjunta com a annex número 3, adscrits al servei.

 

3.     A l’objecte de mantenir la qualitat del servei, l’adjudicatari està obligat a substituir tots els materials, béns i instal·lacions adscrits a aquest servei tant des de el seu inici com per aportacions posteriors, sigui quin sigui el seu origen, prèvia comunicació i autorització municipal, en cas de deteriorament, robatori, pèrdua o qualsevol altre causa que impedeixi o alteri el seu ús normal.

 

4.     Tot el material adscrit al servei, amb excepció del que s’esmenta en el punt 1, revertirà a propietat municipal a la finalització del present contracte.

 

5.     L’adjudicatari haurà de sol·licitar i acreditar l’obtenció de l’ajuntament de les llicències i els permisos necessaris per procedir a l’obertura de l’establiment i exercir les activitats pròpies de l’explotació del servei, així com la inspecció sanitària corresponent.

 

 

7) DRETS DEL CONCESSIONARI

 

1.     Ocupar i utilitzar el local i les instal·lacions objecte d’aquest contracte per a l’adequada prestació del servei, i aconseguir de l’Administració, si escau, el manteniment de la pacífica possessió contra qualsevol pertorbació que de fet o de dret se li causi.

 

2.    Percebre directament dels usuaris l’import de les tarifes autoritzades per les consumicions, que podran ser revisades anualment en percentatge igual o inferior a l’IPC general a nivell Estatal corresponent a la mitjana de l’acumulat dels dotze últims mesos.

 

3.    Disposar de la documentació tècnica necessària per part de l’Ajuntament, per tal de tramitar i obtenir, si s’escau, les llicències i els permisos pertinents.

 

 

8) OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI

 

1.     Utilitzar el local i les seves instal·lacions únicament i exclusivament per a les finalitats pròpies d’aquest contracte, segons es estableix en aquest plec.

 

2.    Complir els horaris i períodes de funcionament del servei establerts.

 

3.    Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta, ajustant la prestació del servei a les prescripcions d’aquest plec. També està obligat a prestar el servei durant les activitats extraordinàries promogudes per l’ajuntament d’acord amb allò que estableix la Clàusula 5.2 d’aquest Plec. En cas d’extinció normal del contracte, l’actual adjudicatari resta obligat a prestar el servei fins l’inici d’activitats pel nou contractista, llevat de disposició contrària de l’Administració municipal.

 

4.    Exercir personalment el servei, amb expressa prohibició de cedir-lo o traspassar-lo a tercers, sense perjudici del personal assalariat que sigui adscrit al servei per l’adjudicatari.  Pel cas de que l’adjudicatari sigui persona física, el contracte tampoc no serà transmissible “mortis causa”, donada la naturalesa del seu atorgament.

 

5.    Situar en lloc visible i a disposició dels usuaris, la llista de preus de les consumicions, autoritzada per l’ajuntament i complir-los rigorosament

 

6.    L’adjudicatari destinarà el personal necessari pel correcte desenvolupament de les obligacions contractuals assumides. aquest personal dependrà única i exclusivament de l’adjudicatari, sense que en cap cas existeixi cap vincle de caràcter laboral, estatutari, funcionarial o de qualsevol altre naturalesa entre l’Administració municipal i el personal adscrit a aquest servei.

 

7.    Utilitzar -l’adjudicatari i tot el personal de servei – prendes de vestir adequades a l’activitat i exclusives per a la permanència en el local i el contacte amb els aliments, en perfecte estat de conservació i netedat. En cap moment podran prestar servei en el local persones afectades de malalties contagioses ni tan sols de caràcter lleu, ni en ferides que estiguin degudament protegides, per tal d’evitar propagacions per contaminació dels aliments.

 

8.    Mantenir degudament format el personal respecte a la normativa tècnica higiènico-sanitària reguladora de la manipulació dels aliments.

 

9.    Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions vigents sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell no implicarà cap responsabilitat per a l’ajuntament.

 

L’adjudicatari presentarà semestralment durant la vigència d’aquest contracte, els documents acreditatius de trobar-se al corrent d’aquestes obligacions.

 

10.                         Acomplir les disposicions legals i reglamentaries aplicables als serveis que  prestarà l’adjudicatari, en particular les de caràcter tècnic i sanitari referides a les instal·lacions i als aliments, així com les de caràcter laboral i les higièniques i sanitàries respecte dels seus empleats, i les d’assegurança dels usuaris del servei.

 

11.                          Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, ocasionats tant a tercers com a la corporació, així com el personal municipal.

 

12.           Abonar al seu càrrec una pòlissa d’assegurança multi-risc i de responsabilitat civil, d’import mínim de 300.000,00 Euros, que cobreixi el valor real de mercat dels béns i instal·lacions afectes al servei, en cas de robatori o sinistre per qualsevol causa, així com dels danys a tercers derivades de l’estat o ocupació dels locals, del funcionament de les instal·lacions i serveis i del desenvolupament de l’activitat. Aquesta pòlissa haurà de mantenir la seva vigència durant la totalitat del contracte.

 

La documentació acreditativa del compliment d’aquesta obligació haurà de presentar-se al Registre General dins del termini màxim d’un mes a partir de la data de formalització del contracte.

 

13.      Mantenir en perfecte estat d’higiene, ordre i conservació el local (els lavabos, magatzem, vestuaris i la terrassa en el període en què s’autoritzi el seu ús, en el seu cas), les instal·lacions, el mobiliari  i el utillatges de cuina i servei. Serà a càrrec de l’adjudicatari les despeses de neteja derivades d’aquesta obligació.

 

14.      Abonar al seu càrrec les despeses de materials fungibles necessaris per a la prestació del servei de bar i els de higiene i neteja del local,  els lavabos i els vestuaris.

 

15.      Abonar al seu càrrec les despeses de contractació dels serveis i subministraments d’aigua, gas i telèfon.

 

16.      Serà responsabilitat de l’adjudicatari el cobrament de les entrades per a tots els usuaris que disposin fer ús del servei de la piscina, d’acord amb les tarifes aprovades per l’Ajuntament, lliurant a l’Ajuntament, cada dilluns mentre duri la temporada de piscina, una relació amb les entrades venudes juntament amb l’import monetari. Els abonaments de temporada es lliuraran i s’abonaran directament a les oficines municipals.

 

16.      Serà responsabilitat de l’adjudicatari la seguretat del local. Seran al seu càrrec les despeses de seguretat del local.

 

17.      Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits establerts reglamentàriament per la utilització del servei.

 

18.      No alienar béns adscrits al servei ni limitar-ne l’ús.

 

19.           Sol·licitar i obtenir de l’Administració les llicències i els permisos que convinguin per procedir a l’obertura de l’establiment, així com per poder exercir les activitats pròpies de l’explotació del servei.

 

20.      Sol·licitar i obtenir de l’Administració les llicències i els permisos previs a la realització de qualsevol obra o instal·lació, sigui de manteniment, de millora o reforma.

 

21.           Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses d’adquisició i reposició dels béns mobles, materials i estris necessaris per a la prestació del servei.

 

A l’inici del contracte, i d’acord amb la seva oferta, presentarà a l’ajuntament la relació d’aquest material,  que mantindrà actualitzat durant la seva vigència.

 

22.      Informar a requeriment de l’Administració municipal del funcionament del servei, dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació a la gestió del servei, i aportar la documentació que es demani al respecte.

 

23.      Abonar puntualment el cànon, en la forma i termini assenyalats en les condicions que regeixen aquest contracte.

 

24.          Efectuar directament el pagament de tots els impostos, taxes, arbitris i altres despeses relacionades o derivades de l’explotació del servei i del manteniment del local, instal·lacions i béns mobles, incloent-ne les reparacions que siguin necessàries.

 

25.          Assistir a les reunions de coordinació amb l’Àrea municipal de serveis personals, quan hi sigui  convocat.

 

26.          Complir estrictament la llei de política lingüística 1/1998.

 

27.          Facilitar l’accés al servei dels responsables municipals, amb la finalitat de practicar les inspeccions i comprovacions adients, i complir les instruccions dictades per l’ajuntament pel que fa a la prestació del servei.

 

28.          Comunicar per escrit a l’ajuntament qualsevol incidència, deficiència i desperfecte que detecti en les instal·lacions, encara que aquesta no afecti el normal desenvolupament de la seva tasca.

 

29.          No promocionar (encara que podrà servir-los quan li ho demanin) aquells productes que no afavoreixin estils de vida saludables, com el tabac i les begudes alcohòliques, i abstenir-se d’instal·lar directament o a través de tercers al bar màquines recreatives “escurabutxaques” amb l’excepció de billar, futbolin o maquina de dards.

 

30.          El concessionari resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular, de les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, sobre prevenció de riscos laborals, en allò que fa referència a cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció d’aquest tipus de riscos quan al mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dos o més empreses i/o personal depenent de la Corporació.

 

A aquests efectes, el concessionari haurà de presentar en el termini d’un mes des de la notificació de l’adjudicació, els criteris per a la protecció i prevenció de riscos laborals en els termes previstos per l’esmentada normativa.

 

31.           Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que adopti l’arrendatari amb motiu de la gestió del servei, serà al seu compte i risc, sense que impliqui en cap cas relació directa o subsidiària amb l’Ajuntament de Copons.

 

 

9) SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ

 

En aquest contracte resten prohibides la subcontractació i la cessió.

 

10) RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

 

1. Indemnització de danys i perjudicis.

 

El contractista haurà de rescabalar l’ajuntament o al personal que en depèn pels danys i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per l’ajuntament en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del contractista i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.

 

2 Règim de faltes i sancions contractuals.

 

a)     Constituiran faltes lleus del/de la contractista les següents:

 

         La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest plec, sempre que no constitueixi falta greu o molt greu.

 

         Els defectes en la neteja i conservació del local i instal·lacions, quan tingui un caràcter lleu.

 

         La desconsideració lleu vers algun/a usuari/ària del servei i de l’equipament.

 

         L’incompliment puntual i no reiterat de l’horari mínim de prestació del servei previst en aquest Plec.

 

         La manca de prestació no justificable del servei per espai d’un o dos dies.

 

         L’incompliment lleu, no reiterat i puntual dels preus màxims que hagi pogut establir l’ajuntament, o el cobrament en les mateixes condicions de preus diferents als establerts en la llista de preus.

 

Les faltes lleus seran sancionades amb amonestacions o amb una multa de 60,00 a 300,00 euros.

 

b)     Constituiran faltes greus del/de la contractista, a més de les que assenyala l’article 257.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis, les següents:

 

         Defectes greus en les obligacions de neteja i de conservació del local i instal·lacions.

 

         La desconsideració greu vers les persones usuàries o les responsables o el personal de l’equipament.

 

         L’incompliment greu o reiterat de l’horari mínim de prestació previst a la clàusula 5.

 

         La manca de la prestació del servei, no justificada, durant tres o més dies.

 

         Els incompliments greus de les limitacions en matèria de preus màxims del servei o sobre la llista de preus.

 

         La comissió de tres o més faltes lleus en un període de sis mesos.

 

         La manca de substitució o de reposició d’elements de la maquinària o del mobiliari, sempre que aquests elements siguin essencials per a la prestació del servei.

 

         La deficient prestació dels serveis d’obertura, tancament i informació, sempre que no es produeixi un abandó substancial dels mateixos.

 

         L’incompliment de la normativa laboral que afecti el personal al servei de l’arrendatari.

 

Les faltes greus es sancionaran amb una multa de 300,00 a 3.000,00 euros. En cas de pertorbació del servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos de les persones usuàries, la sanció de multa podrà substituir-se per la d’intervenció del servei durant el temps que decideixi l’ajuntament, amb un màxim d’un any, sempre que l’ajuntament no decideixi resoldre el contracte.

 

c)      Constituiran faltes molt greus del contractista les següents:

 

         La realització d’obres o reformes en el local sense autorització.

 

         L’incompliment gravíssim de les obligacions de neteja, conservació i reparació establertes en aquest plec.

 

         L’incompliment molt greu dels horaris mínims de prestació que estableix aquest Plec i la manca de prestació del servei durant vuit o més dies.

 

         La cessió del contracte a tercers, sense autorització.

 

         La manca de concertació de l’assegurança prevista, o l’impagament de les primes.

 

         La manca de substitució o reposició, quan calgui, d’elements del servei, quan aquest incompliment comprometi greument la prestació del servei púbic.

 

         L’incompliment greu i reiterat de les instruccions de l’ajuntament sobre la prestació del servei, o la resistència a l’exercici de la tasca inspectora.

 

         La venda habitual d’articles, productes o serveis que hagin estat objecte de prohibició d’acord amb aquest plec i o la legislació vigent.

 

         La manca de pagament a l’ajuntament del cànon mensual establert.

 

         L’exercici en el local d’activitats no autoritzades.

 

         L’alineació o el gravamen, sense autorització, d’elements afectes al servei.

 

         La comissió, en un període d’un any, de tres o més faltes greus.

 

Les faltes molt greus es sancionaran amb la resolució del contracte, sense que el contractista tingui dret a indemnització.

 

d)     La imposició de sancions al contractista no requerirà l’observança del procediment administratiu sancionador establert amb caràcter general per la legislació, però caldrà atorgar al contractista els drets d’audiència i de proposició de proves.

 

 

11) EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

 

El contracte s’extingirà per les causes que estableixen els articles 239, 241 i 260 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb els efectes, si s’escauen, determinats pels articles 261 a 264 del mateix reglament. Així mateix, el contracte s’extingirà pel transcurs del termini de la concessió i per les causes que descriu l’article 167 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i podrà extingir-se també per la comissió pel contractista d’una falta molt greu.

 

 

 

12) EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

 

Aquest contracte de gestió del servei s’adjudicarà per procediment obert i tramitació ordinària, d’acord amb allò que disposen els articles 141 a 145 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques

 

 

13) PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT OBERT

 

Podran prendre part en el procediment obert les persones naturals o jurídiques que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar i que no es trobin compreses en cap dels casos d’excepció legalment assenyalats, particularment a l’article 20 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques

 

 

14) PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

 

Les proposicions per prendre part en el procediment obert es presentaran a les oficines municipals, de dilluns a divendres, en hores d’oficina (de 9 a 13 hores), durant els vint-i-sis dies naturals posteriors a la darrera publicació de l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i en Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

La documentació dels concursants es presentarà en dos sobres tancats (A i B):

 

El sobre A, amb la inscripció “Procediment obert per  a l’explotació en règim de concessió del servei de bar-restaurant de la piscina de Copons. Documents de referència”, contindrà els documents següents:

 

         DNI del licitador, si es tracta de persona individual, o escriptura de constitució de la societat o entitat, degudament inscrita, quan es tractarà d’una persona jurídica.

         Poder acreditatiu de la representació de l’oferent que no actuï en nom propi, o que ho faci en representació d’una persona jurídica.

         Declaració jurada o sota promesa de no trobar-se l’oferent comprès en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

         Documents acreditatius de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social imposades per les disposicions vigents.

         Informe d’institucions financeres, justificatiu de la solvència econòmica i financera de l’oferent.

 

El sobre B, amb la inscripció ” Procediment obert per  a l’explotació en règim de concessió del servei de bar-restaurant de la piscina de Copons. Proposició”, contindrà els documents següents:

 

         Proposició ajustada al model següent:

 

“El Sr./a. _________________________, domiciliat/ada a _______________, carrer __________________, número _______, amb DNI número ____________________, major d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa ______________________, amb domicili a _________________, carrer _________________, número ______), una vegada assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del procediment obert del contracte d’explotació del servei públic de   bar restaurant  de   la piscina de Copons.”,   en règim de concessió administrativa (BOP DE Barcelona o DOGC número _________, de data ______), es compromet a prestar el servei esmentat amb subjecció al plec de clàusules d’explotació aprovat per l’ajuntament, i amb subjecció també a les condicions proposades que consten en aquest sobre, en el cas que siguin acceptades per l’ajuntament. El cànon ofert s’estableix en la quantitat de ____________euros. Lloc, data i signatura de la persona licitadora”.

 

         Currículum vitae on s’inclogui l’experiència del concursant en el camp de l’hostaleria, oferint els detalls adients quant a períodes, llocs, tipus d’activitat, etc.

 

         Relació del material i estris que la persona licitadora adquirirà  per el bar-restaurant a l’inici de la relació contractual.

 

         Proposta d’activitats que pretén organitzar el contractista en les dependències del bar-restaurant o en altres dependències de l’equipament (concerts, recitals, cursos, exposicions, etc.), amb esment de les condicions econòmiques i infraestructurals (participació en ingressos/despeses, etc.).

 

         Relació orientativa de preus que el contractista preveu cobrar a les persones usuàries del bar-restaurant, en el primer any de vigència del contracte (preus de les consumicions tipus: cafè, tallat, cafè amb llet, refrescos, cerveses, aigua, “packs” d’esmorzar o berenar, menús diaris, menús festius, …).

 

         Millores que ofereix el concursant, per damunt de les previsions d’aquest plec, si escau (serveis complementaris, etc.).

 

         Qualsevol altre document que el proponent consideri oportú, a l’efecte de fer-ne la selecció de la millor manera possible.

 

 

15) MESA DE CONTRACTACIÓ

 

La mesa de contractació del concurs la presidirà l’alcalde-president de l’ajuntament o regidor en qui delegui, i en formaran part com a vocals el regidor d’Urbanisme, el regidor de Promoció Econòmica, i el secretari-interventor de la corporació. Farà les funcions de secretari de la Mesa l’administratiu de l’Ajuntament.

 

 

16) OBERTURA DE PLIQUES

 

La Mesa de contractació, en acte no públic, farà la qualificació prèvia dels documents continguts en els sobres A i, en el supòsit d’observar deficiències, podrà concedir a les persones licitadores un termini màxim de tres dies naturals per a esmenar-les.

 

L’acte públic d’obertura de les proposicions (sobres B) tindrà lloc a l’ajuntament, a les dinou hores del primer dilluns feiner següent al d’haver-se complert el termini per  a la presentació de proposicions.

 

 

17) VALORACIÓ DE PROPOSICIONS

 

La Mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d’acord amb el barem següent:

 

         Experiència del concursant en el sector de la restauració (bars o restaurants). Caldrà especificar si les activitats s’han dut a terme per compte propi o d’altri, en aquest darrer cas, caldrà presentar certificació de l’empresari o empresa: Un punt per any, fins a un màxim de 10 punts.

 

         Idoneïtat del material i estris que el concursant pretengui instal·lar en el servei de bar-restaurant: fins a un màxim de 3 punts.

 

         Valoració de les millores ofertes pels concursants per damunt de les previstes en el plec: fins a un màxim de 7 punts.

 

         Entrevista personal: A banda de la valoració dels mèrits anteriors, la mesa avaluarà la idoneïtat de cada aspirant mitjançant una entrevista personal. Aquesta fase es puntuarà com a màxim amb 5 punts.

 

La Mesa de contractació, després de la valoració adient, farà la proposta d’adjudicació del concurs a favor del concursant amb una major puntuació, o bé proposarà alternativament la declaració de què el concurs ha de quedar desert, si cap de les propostes presentades no és prou satisfactòria; la resolució definitiva del concurs correspondrà al ple municipal.

 

 

18) GARANTIA DEFINITIVA

 

La persona adjudicatària del contracte, dins el termini dels quinze dies següents a la notificació de l’acord d’adjudicació, constituirà la garantia definitiva del contracte per import de 3.000,00 euros, en qualsevol de les formes admeses per la legislació vigent sobre contractació administrativa. Immediatament després de constituïda la garantia, les parts subscriuran el document administratiu en què es formalitzi el contracte, i haurà d’iniciar-se la prestació efectiva del servei el dia següent.

 

 

19) DESPESES

 

La persona adjudicatària haurà de satisfer les despeses inherents al procés de licitació, i particularment les derivades de la publicació d’anuncis en butlletins i diaris oficials.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera.- LLEI DEL CONTRACTE

 

El contracte està regulat pel present plec de clàusules d’explotació, i subsidiàriament per:

 

·        El text refós estatal de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i les disposicions que la despleguen.

·        El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya de 28 d’abril de 2003.

·        El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, en allò que no s’oposi al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

·        El Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals.

·        El Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per decret català 336/1988, de 17 d’octubre, en allò que no s’oposi al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

·        El Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

·        La normativa sectorial reguladora de l’activitat objecte del contracte, així com de la higiene dels aliments i del personal en contacte amb aquests.

·        Les ordenances i reglaments municipals.

·        La resta de normes del dret administratiu.

·        Les normes del dret privat.

 

 

 

 

 

Segona.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

 

L’òrgan de contractació exerceix, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta.

 

 

Tercera.- JURISDICCIÓ

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió als tribunals de la província de Barcelona.

 

Copons, 22 d’abril de 2009.

 

 

 

 

 

Carles Mas Riera

Alcalde.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II

 

Equipament del local inclòs a la concessió

 

Cuina – Bar

 

Taulell inox                                                                  10.751.14

Aixeta monocoman                                                            384.54

Aigüera de dues piques                                                     155.00

Equipament de cuina bàsic que inclou:

 

         Campana extractora amb extinció d’incendis incorporat (amb CO2)

         Forn (a gas)

         Cuina  (a gas) Forn+cuina a gas amb una potència inferior de 30 kW (26kW prevists) a gas.

         Barra d’acer inox

         Sota barra d’acer inox

         Moble cafeter amb picamorros, prestatges i armaris

         2 taules de treball, una amb estant inferior i l’altra sense.

         1 taula de treball amb estants inferiors

         Aixetes 2 ut

         Aigüeres de dos cubetes 2ut

         Aigüera sanitària amb encesa automàtica / o encesa de peu.

         Aportació d’aire directa a campana des de coberta amb plenum, d’aquesta manera no perdrem la climatització del bar

         Totes les taules porten un sòcol de 15cm per higiene, evitem juntes i formació de fongs….

 

Total equipament de cuina                                           31.500,00

 

Total equipament inclòs en la concessió                            42.790,68

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III

 

Equipament del local no inclòs a la concessió

 

Cuina – Bar

 

         Neveres

         Botellers

         Cafetera

         Planxa

         Taules per a bar (15 taules 1,2 x 0,7m)

         Cadires per a bar 60 u

 

 

 

Total equipament no inclòs en la concessió                      

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E