Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Prohibició a tot el territori per la consumició de begudes alcohòliques a la via pública

RESOLUCIÓ SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Aquesta resolució dicta:

1. Mesures en matèria de consum de begudes alcohòliques
En defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el
territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al
públic.
Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
1/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8188 – 29.7.2020
CVE-DOGC-A-20210103-2020
2. Inspecció i règim sancionador
Correspon als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en
l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en
aquesta Resolució.
L’incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb la
legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a
infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions
sanitàries lleus.
3. Informes periòdics i durada
S’emetran informes periòdics dels efectes de les mesures.
El termini de durada de les mesures s’estableix en 15 dies i entra en vigor el 29 de juliol de 2020

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E