El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 23 de desembre de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 9 de desembre de 2015.
2.- Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació, si s’escau de l’adjudicació del contracte corresponent a les obres del projecte “DOTACIÓ D’UNA XARXA D’AIGUA POTABLE A VARIES MASIES DISPERSES DE LA POBLACIÓ DE COPONS”