Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió del Ple Extraordinari, el 9 de desembre

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 9 de desembre de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors, l’extraordinària de 25 de novembre de 2015 i l’extraordinària i urgent de 25 de novembre de 2015.
2.- Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit num. 4/2015.
4.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de les al·legacions presentades pel senyor Francisco Garcia Pérez a l’acord aprovat per aquest plenari en sessió de data 24 de juliol de 2015 respecte la reclamació patrimonial relativa a la finca situada als Molls d’aquest TM.
5.- Aprovació, si s’escau, de la petició al Jutjat contenciós administratiu num. 16 de Barcelona de l’entrada en el domicili del senyor Francisco Garcia Pérez per tal de donar compliment a la sentència num. 555/2008 del mateix Jutjat,
6.- Aprovació, si s’escau, del Plec de Clàusules econòmic administratives per a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei de Bar-Restaurant a la piscina de Copons.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E