CONVOCATÒRIA A SESSIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 26 de juny 2015, a les 18.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de caràcter constitutiu de data 13 de juny de 2015.
2.- Organització i funcionament de la Corporació