El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 16 de febrer de 2016, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 20 de gener de 2016.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació, si s’escau, de la contractació d’una operació de tresoreria.
4.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de despeses de l’exercici 2015