Per resolució de l’alcaldia de data 3 d’abril de 2017 ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament, Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest Ajuntament el dia 5 d’abril de 2017 a les 9:00 hores  segons el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la present convocatòria.

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de març de 2017.

3.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal num. 11 per a la prestació de serveis en la piscina municipal.