CONVOCATÒRIA A SESSIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 13 d’octubre de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries anteriors celebrades el 17 i el 22 de setembre de 2014.
2. Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, de la moció sobre la qualitat de l’Aigua per a consum humà presentada per la Plataforma Aigua és Vida som lo que sembrem, ecologistes en acció i Enginyeria sense fronteres.
4. Aprovació, si s’escau, de la moció sol•licitant la derogació de la llei 31/2010 de 3 d’agost de l’Àrea metropolitana de Barcelona presentada per la Plataforma Aigua és Vida.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta per tal que la Llengua Catalana sigui d’ús en la tramitació en els processos judicials.
6. Aprovació, si s’escau, de la distribució del tram supramunicipal del Fons de Cooperació 2013.
7. Aprovació, si s’escau, de la distribució del tram supramunicipal del Fons de Cooperació 2014.
8. Precs i Preguntes.